کامپیوتر


در اینجا چند توصیه مفید در اختیارتان قرار می دهیم تا كارایی یك یا چند قسمت از ویندوز XP خود را افزایش دهید. اگر از كامپیوتر خود به صورت شخصی استفاده می كنید و كامپیوتر شما در داخل شبكه ای نمی باشد، میتوانید با انجام تغییرات ذیل Windows XP خود را سریعتر و مطمئن تر كنید:


ابتدا دستور زیر را انجام دهید:

 

Control Panel > Administrative Tools > Services

سپس با خیالی آسوده گزینه های زیر را "disable" نمایید:

 

Alerter

Clipbook

Computer Browser

Fast User Switching

Human Interface Access Devices

Indexing Service

Messenger

Net Logon

Netmeeting Remote Desktop Sharing

Remote Desktop Help Session Manager

Remote Procedure Call Locator

Remote Registry

Routing & Remote Access Server

SSDP Discovery Service

TCP/IP NetBIOS Helper

Telnet

Universal Plug and Play Device Host

Upload Manager

Windows Time

Wireless Zero Configuration

Workstation